Shophouse

  • Số lượng Shophouse là: 111
  • Diện tích điển hình: 75m2
  • Mật độ xây dựng tối đa: 90%
  • Số tầng quy định là : 4