Townhouse

  • Số lượng Townhouse là: 115
  • Diện tích điển hình: 5×15 (75m2)
  • Mật độ xây dựng tối đa: 90%
  • Số tầng quy định là : 4